Lokaal werk

1. Efficiënt en krachtig besturen

De N-VA staat voor efficiënt en krachtig besturen, een klantgerichte dienstverlening en een budgettair beleid in evenwicht. De gemeenteraad moet opnieuw meer bij de politieke besluitvorming betrokken worden. De N-VA wil het gemeenschapsleven bevorderen door de burger ook te betrekken bij de uitvoering van het beleid.

2. Bouwen aan Affligem

N-VA Affligem streeft naar een veiliger verkeer en een betere mobiliteit in de woonkernen, waarbij doorgaand verkeer waarvoor alternatieven bestaan, wordt ontraden en waar mogelijk verboden. Bij grote infrastructuurwerken wordt de hinder voor omwonenden en handelaars beperkt. N-VA staat ook voor een kwaliteitsvol fietsbeleid. Voor het onderhoud van gemeentelijke wegen en voetpaden dient een plan opgemaakt te worden en voor een aantal knelpunten en gevaarlijke situaties dienen de nodige aanpassingen te gebeuren. 

3. Wonen in Affligem

Wonen in Affligem moet betaalbaar blijven voor mensen uit de lokale gemeenschap. De N-VA wil meer verscheidenheid in het woonaanbod. Bescheiden woningen voor starters, senioren en alleenstaanden, en een lokaal toewijzingsbeleid dat inwoners voorrang geeft bij de toewijzing van een sociale woning. Via de sociale verhuurkantoren wil de N-VA investeren in betaalbare, kwaliteitsvolle sociale huisvesting zonder dure sociale woningen te moeten bijbouwen.

4. Werken aan een warme gemeente

De N-VA gaat voor een gezinsbeleid met kinderopvang op maat.
Ouderen ondersteunen we, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving. Een lokaal dienstencentrum zorgt voor een kwalitatieve en betaalbare zorg- en dienstverlening en voorkomt sociaal isolement. De jeugd krijgt de ruimte. Affligem ontwikkelt een vrijetijdsaanbod ook voor de 12- tot 16-jarigen en een vrijetijdspas voor jongeren.

5. Ondernemen in Affligem

Affligem mag geen "slaapdorp" worden. De N-VA wil ondernemerschap stimuleren en winkelen opnieuw kansen geven. De N-VA pleit voor een promotiebeleid dat Affligem duidelijk profileert, een gemeentelijke cadeaubon, een horecakaart en een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt om te winkelen bij de lokale middenstand. Voor een gezond ondernemersklimaat zijn een efficiënte dienstverlening, een goed parkeerbeleid en vlotte mobiliteit uiteraard noodzakelijk. Een actuele en vlot toegankelijke bedrijvendatabank biedt alle informatie over de Affligemse ondernemingen en handelszaken.

6. Ontspannen in Affligem

De N-VA wil één overkoepelend beleid op vlak van cultuur, toerisme en erfgoed.
De N-VA denkt daarbij aan onze bossen, wandel-en fietsroutes, de cultuurhistorische troeven, de abdij van Affligem enz. De gemeente dient een coördinerende rol te spelen tussen verschillende sport- en culturele evenementen zodat activiteiten mekaar versterken en niet beconcurreren. De gemeente stelt haar infrastructuur ter beschikking en bemiddelt daarnaast tussen verenigingen en privé-infrastructuur.
De N-VA wil een echt ‘Sport Voor Allen’-beleid dat zoveel mogelijk mensen aanzet tot sporten. Vrijwilligers krijgen bijzondere aandacht. Een bloeiend verenigingsleven is het sluitstuk voor een bruisende gemeente.

7. Affligem een Vlaamse gemeente

Het Vlaams manifest, ter vrijwaring en bevordering van het Vlaams karakter van Affligem, vormt de basis van het Vlaams beleid. De gemeente moet in al haar contacten met burgers of ondernemers het Nederlands gebruiken. Kennis van het Nederlands is de belangrijkste troef om deel te nemen aan de samenleving, zowel op gebied van sport, cultuur, werk, jeugdbeweging en andere sociale aangelegenheden.

N-VA wil inburgering blijven aanmoedigen, bovenop de inburgeringsplicht die nu reeds voor nieuwkomers geldt. N-VA wil de Vlaamse wooncode correct en strikt toepassen.
De bereidheid om Nederlands te leren is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Het is een sociale hefboom en bevordert de integratie.

Het BHV-akkoord, dat een achteruitgang betekent voor de Nederlandstaligen in onze regio, moet kritisch opgevolgd worden, ook vanuit de gemeente. N-VA zal als vertegenwoordiger van de gemeente Affligem niet deelnemen aan de gesprekken in het kader van het nieuw op te richten overlegorgaan “Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap”. We willen protesteren tegen de plannen om een Brusselse metropolitane regio te vormen, een gebied dat overeenkomt met de vroegere provincie Brabant. Franstaligen zullen op die manier een grotere greep op onze stad en de rand krijgen.